FORMULARI DE RECLAMACIÓ,
SUGGERIMENT O QUEIXA
Dades personals (*)
DNI
Nom
Llinatges
Domicili
CP
Localitat
Telèfon
email
  Alumne/a
PDI
PAS
Titulació/àrea/servei a la qual es dirigeix la queixa/suggeriment
Data de la incidència
Descripció/motiu de la queixa/suggeriment (**)
Política de privacidad del CESAG Aviso legal