FORMULARI DE RECLAMACI�,
SUGGERIMENT O QUEIXA
Dades personals (*)
DNI
Nom
Llinatges
Domicili
CP
Localitat
Tel�fon
email
  Alumne/a
PDI
PAS
Titulaci�/�rea/servei a la qual es dirigeix la queixa/suggeriment
Data de la incid�ncia
Descripci�/motiu de la queixa/suggeriment (**)
Pol�tica de privacidad del CESAG Aviso legal